Giải Pháp Xử Lý Khí Thải Hơi Axit

Giải Pháp Xử Lý Khí Thải Hơi Axit

GIẢI PHÁP XỬ LÝ KHÍ THẢI HƠI AXIT

1. Các ngành phát thải khí thải hơi axit chủ yếu như: 

  • Ngành xi mạ: Khí thải phát sinh trong ngành xi mạ chủ yếu phát sinh từ các bể mạ. Do các dung dịch mạ đa phần là dung dịch axit có đặc tính chung là độ bay hơi lớn. Hệ thống xử lý khí thải ngành xi mạ có đặc trưng không lẫn bụi mà chỉ bao gồm hơi axit bay hơi. 

Thi công Bồn - Bể nhựa chứa hóa chất

  • Khí thải hơi axit phát sinh trong các bể tẩy rửa: Hệ thống xử lý khí thải hơi axit - bể tẩy rửa bề mặt sản phẩm tương tự như hệ thống xử lý khí thải dung dịch mạ là chủ yếu bao gồm thành phần là axit bay hơi.